Generalforsamling 2022

Opdateret 8. juni 2022

Sanderum og Omegns Lokalhistoriske Forening generalforsamlingen i 2022 i Sanderum Sognegård torsdag den 28. april kl 1900

Referat af Sanderum Lokalhistorisk Forening´s generalforsamling 28.4. 2022

Dagsorden:
Valg af dirigent
1) Formandens beretning
2) Kasseren aflægger revideret regnskab
3) Fastsættelse af næste års kontingent
4) Indkomne forsalg
5) Valg af:
Formand/kasserer
3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
2 revisorer og 1 revisorsuppleant
6) Eventuelt

Formand Svend Madsen bød velkommen
John Jensen valgt til dirigent uden modkandidat

ad 1) Svend Madsen fremlagde beretningen, som også er trykt i årsskriftet, og så læste han også foreningens mindeord over Pastor Christian Andersen, som tog initiativ til at stifte foreningen. Beretningen blev godkendt

ad 2) Lisbet Kinttof fremlagde regnskab for 2020 og 2021, hvor der, pga corona og dermed nedlukning på arkivet, ikke er opkrævet kontingent
2020: indtægter 825, – kr. og udgifter 10.979,31 kr og med overført fra 2019 13.659,46kr. balancerer regnskabet med 14.484,46kr.
2021:ingtægter 345,-kr og udgifter 2.394,35 kr. og med overført fra 2020 bliver balancen 3.880,15 kr.
Begge regnskaber blev godkendt

ad 3) forslag om at ændre kontingent til 100,- kr for enlige og 150,- kr for par blev enstemmig vedtaget

ad 4) bestyrelsens forslag om at ændre bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer blev enstemmig vedtaget

ad 5) da antallet af bestyrelsesmedlemmer blev ændret, betød det nyvalgt på alle poster
Formand Svend Madsen valgt for 2 år og kasserer Lisbet Kinttof valgt for 1 år
Erik West og Kirsten Halken Tønnes blev enstemmig valgt for2 år og for 1 år var der valg mellem Gerda Nielsen og Putte Henny Andersen. Gerda fik 8 stemmer og Putte fik 6 stemmer – 11 undlod at stemme

Suppleanter valgt for 1 år blev Frede Tønnes og Putte Henny Andersen

Som revisorer valgtes Birgit Kinttof Jacobsen og Lis Spile og revisorsuppleant blev Bjarne Jørgensen

ad 6) Kirsten Tønnes inviterede på de obligatoriske tærter og kaffe/te og Svend Madsen takkede dirigenten for indsatsen og alle for at møde op.
Efter fortæringen fortalte Steen Svendsen om Rasmus Skovsgaard og lidt om sin mor/mormors slægtshistorie.

Bestyrelsens sammensætning pr 28.4. 2022:

Svend Madsen -formand, Erik West Jacobsen, Lisbet Kinttof -kasserer, Gerda Nielsen, Kirsten Halken Tønnes -arkivleder
Suppleanter: Putte Henny Andersen, Frede Tønnes
Revisorer: Birgit Kinttof Jacobsen, Lis Spile
Revisorsuppleant Bjarne Jørgensen
Årsskrift / Hjemmesiden / Facebook
Steen Svendsen – mail

Foreningens mailadresse: