Generalforsamling 2019

opdateret 18. maj 2019

Referat fra Generalforsamling 2019

Sanderum og Omegns Lokalhistoriske Forening
Referat fra Generalforsamling den 24. april 2019
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af
a) Formand / Kasserer
b) 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
c) 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Evt

—————————————————————————————————

Formanden Svend Madsen bød velkommen, tak til Mikael Lund for lån af lokalet!

Inden vi gik i gang med Generalforsamlingen, foreslog Svend Madsen en sang: Mit lille arkiv på en melodien Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne af Olfert Jespersen.

Som første punkt på dagsordenen skulle der vælges en dirigent, foreslået blev John Jensen, som blev valgt. Konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2 Formanden Svend Madsen aflægger beretning om året der gik
– ses i Årsskrift 2019 på side 30, ingen spørgsmål. Beretningen godkendt.

3 Kassereren aflægger det reviderede regnskab v/ Anny Jensen
Regnskabet ses i Årsskrift 2019 på side 31, der var ingen spørgsmål til regnskabet, som efterfølgende blev godkendt.

4 Fastsættelse af næste års kontingent – med virkning fra 2020
Kontingentet forsætter uændret.

5 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6 Valg
a) På valg er kassereren Anny Jensen, som ikke ønskede genvalg.
Foreslået blev Lisbet Kinttof, som blev valgt.
På valg var også Erik West Jacobsen og Henny -Putte- Andersen, som begge blev genvalgt.

b) Som nyt bestyrelsesmedlem blev Morten Holm Petersen foreslået og valgt.

Suppleanter vælges hvert år og foreslået blev Frede Tønnes og Ejner Lindstrøm, som begge blev valgt

c) 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Birgit Jacobsen og Lis Spile genvalgtes som revisorer
revisorsuppleant blev Bjarne Jørgensen

7 Evt
Arkivleder Kirsten Tønnes havde taget billeder med fra arkivet med et håb om, at man måske kunne sætte navn på personerne på billederne.

Generalforsamling slut ved 20.30 tiden, Svend Madsen sluttede med et tak for god ro og orden.

Holmstrupvej 12, Holmstrup
Holmstrupvej 12, foto fra den 1.oktober 2016 – Villaen er opført omkring år 1900!

¤Steen Svendsen

Efter Generalforsamlingen fortalte Niels Lauridsen om Holmstrup i gamle dage!