Rasmus Skovsgaard

Maleri af Skovsgaard
Maleri af Skovsgaard – findes i Ravnebjerg Forsamlingshus
Skovsgård

Skovsgård i Ravnebjerg – foto af Sylvest Jensen, hentet på www.kb.dk/danmarksetfraluften

På Sanderum Lokal Arkiv har vi i Rasmus Skovsaard en uvurdelig kilde med oplysninger om huse, gårde og folk i det tidligere Sanderum Sogn, som nu er opdelt i Sanderum sogn, Dyrup Sogn, Ravnebjerg Kirke, som tidligere hørte under Sanderum kirke, hører nu under Ubberud Kirke.

Alle hefterne fra Rasmus Skovsaards hånd er skrevet med blyant og opbevares i Statens Arkiver i Jernbanegade, Odense.
Sanderum Lokal Arkiv har fotokopier af dem alle! Vi gør flittigt brug af Rasmus Skovsgaards beskrivelser og oplysninger, næsten hvert år er der en historie i Foreningens Årsskrift.

Om sin egen gård – Skovsgaard matr nr 4d m fl – skriver han følgende:
Gården Skovsgaard er bygget år 1864 af gårdmændende Rasmus Andersen, Lykkenslund og Morten Rasmussen, Ravnebjerg til førstnævntes Søn Anders Rasmussen, der den 24. Juni samme år indgik ægteskab med sidstnævntes Datter Karen Marie Mortensen. Gården fik navnet “Skovsgaard”
Kohaven og den østlige Del af Skoven er udstykket fra Lykkenslund og har matr nr 5f, arealet er ca 13 Td 1 Skp Land, heri er indbefattet de ca 2 td Land, som Ejeren af Nydamgården havde Brugsret til i en årrække. Eskemosen, Bredningen, Maaningen og hvor gården ligger samt et Skovmål, er udstykket fra Ravnebjerg Vestergaard og har Matr nr 4d, Arealet var ca 31 td 5 Skp Land.

Der blev udstedt følgende Skiøde
Underskrevne Selvejergårdmand Morten Rasmussen af Ravnebjerg By i Sanderum Sogn gjør herved vitterlig at have solgt og afhændet, som jeg herved sælger, skiøder og aldeles overdrager til min Svigersøn Anders Rasmussen, Parcellen Matr nr 4d af min ejende Gård Jorder under Ravnebjerg By i Sanderum Sogn, og hvilken Parcel ved Indenrigsministeriets resolution af 28. Februar d.A. er tilladt afhentet fra min Gårds iøvrige Jorder og særskilt ansat til hartkorn 2 Fmd 6 Skp 0 Fdk 1-3/4 Alb samt for Gammelskat til Beløb 19 Rdl 43 -?- fælles med matr nr 5f i Ravnebjerg.
Og da nu Kiøberen bemeldte Anders Rasmussen har fyldestgjort mig for den akkorderede Kiøbesum 2700 Rdl nævner To Tusinde og Syv Hundrede Rigsdaler Rigsmønt og alt taget Parcellen i Besiddelse, samt derpå opført sig en Gårds Bygninger, så erkjender og erklærer jeg herved for mig og Arvinger fra nu af ingen Lod, Del, ejendoms- eller Brugsret at have til eller udi foromhandlende Parcel Matr nr 4d under Ravnebjerg By, men at samme herefter nu skal tilhøre Kjøberen og hans Arvinger som fuldkommen og uigenkaldelig Selvejendom, og med de samme herligheder og Byrder hvormed jeg deraf hidtil har været Ejer, samt fri for hver Mands Krav og Paatale.
Forøvrigt bliver jeg Kjøberens rette Hjemmelsmand efter loven.
Ravnebjerg den 30 April 1865
Morten Rasmussen m.f.P.
Tilo Vitterlighed efter Oplæsning.
Jens Hansen, R. Rasmussen

Det var en gård på ca 44 tdr Land Anders Rasmussen blev ejer af, men det var ikke i nogen måde første klasses Jord, hvad også Hartkornet udviser, særlig var Eskemosemarken dårlig, der var mange moser, som Anders Rasmussen fyldte og gjorde til agerjord, en del var meget stenet så at ploven dårlig kunne komme i jorden, den blev gravet og befriet for de største sten.

Ligeledes var der moser og grave uden om gården. En del af haven har været mose. Det sydøstlige hjørne af stuehuset blev, efter hvad Anders Rasmussen har fortalt, lagt så nær mosen, som det kunne gå an. I engen øst for gården har der været en dyb tørvegrav, som Anders Rasmussen også har fyldt. Meget af dette er nu skjult for vore øjne. Men i Eskemosemarken kan man skønne, at i alle Lavningerne har der været mose. År 1868 solgte And. Rasmussen en parcel godt 5 Tdr land Matr Nr 4f af Hartkorn 4 Skp 3 Fdk ½ Alb til svogeren gårdejer Rasmus Mortensen i Ravnebjerg, til sammenlægning med hans gårds jorder. Den 3. April 1870 afgik Anders Rasmussens Hustru Karen Marie Mortensen ved Døden kun 29 år gammel uden at efterlade sig Livsarvinger.
Efter 20 måneders Enkemandsstand indgik Anders Rasmussen den 6. december 1871 ægteskab med Marie Kam Larsdatter, datter af afdøde gårdmd. Lars Knudsen og efterlevende hustru Karen Madsdatter, Voldsgård i Verninge Sogn.

Omkring Midten af 1870erne blev Skelhegnet mellem Maaningen og Bredningen paa den ene side og gårdejer Mads Jensens Nydamskov rettet, så at der blev kun en bugt på linien. En malkekælder blev i samme tidsrum bygget til den vesten gavl af stuehuset med vandbassiner til afkøling af mælken. I året 1883 blev det grundmurede stuehus, der var tækket med strå, omtækket med skifer, samtidig blev der bygget kvist både til gård- og havesiden.
År 1887 blev der bygget svinestald og møddinghus sammenhængende og bygget i grundmur og tækket med skifer.

År 1889 købte Anders Rasmussen eller Anders Skovsgaard, som han til daglig kaldtes, et Skovmål paa ca 1 tdr land Matr Nr 15b beliggende vest for og grænsende ind til gårdens øvrige skov. Sælgerne var to svogre Rasmus Jørgensen og Knud Mathiasen ved Tommerup Station, der ved arv var blevet ejer af Skovmaalet. Købesummen var 750 kroner uden Omkostninger.

I årene 1889-90 foretog Anders Skovsgaard et stort Planeringsarbejde. Det meste af bredningen blev planeret til eng og veltildrænet. Ialt blev der planeret mellem 3 og 4 tdr land. Arbejdet ved planeringen blev udført ved egen hjælp. Dræningen med bistand af drænmester. Engen blev senere igen gjort til pløjeland.
År 1893 blev skelhegnet mellem Kohaven og gården Nydams jorder rettet, i den anledning kom der mere jord ind til Kohaven, end der blev afgivet, Anders Skovsgaard betalte i Erstatning derfor 15 Kroner.
År 1896 blev der bygget et grundmuret Hesteomgangshus tækket med tagpap. Kostalden blev omlavet og gjort Plads til flere kreaturer, og der blev støbt ajlekumme.

År 1901 købte Anders Skovsgaard huset Myreholm Matr N: 3e areal ca 1 tdr. 6 Skp land af hartkorn 1 Skp af Bøssemager Hans Olsens svigersøn Rasmus Peder Andersen fra Korup. Jorden blev lagt ind under gården. Af bygningernes to fløje blev den ene brudt af og den anden indrettet til redskabs- og maskinhus samt fåresti.

Ved Skiøde af 25. Juni 1902 overdrog Anders Skovsgaard og Hustru gården Skovsgaard med alt tilliggende og besætning, inventar og indbo til sønnen Rasmus Rasmussen, der senere antog navnet Skovsgaard.

Som nævnt under gården Nydam, havde ejeren af denne gård ret til fri dyrkning af ca 2 Tdr land af Kohaven ( kaldet Den lille Løkke ), mod en mindre årlig afgift. Denne rettighed blev for det sidste år 1903 tilbagekøbt for 50 kroner. Jorden blev sået med havre, og der avledes 25 tønder, og træerne i det lille stykke skov, som også var bortlejet, blev reddet for fældning, da der ved omlavning af kostalden var dårlig plads til hønsene byggede Rasmus Skovsaard i Aaret 1903 et halvtags hønsehus ind til den sydlige gavl af svinestalden og indhegnede den såkaldte Russerplet beliggende ind til mod vest til hønsegård.

I januar måned 1905 solgte Rasmus Skovsgaard gården, som han havde overtaget den, og som den nu forefandtes til sin svoger Hans Jørgen Poulsen, søn af gårdejer og sognefoged Christian Poulsen, Spedsbjerg i Ubberud Sogn. Skiødet udstedt den 11. januar.
Hans Jørgen Poulsen havde den 5. januar indgået ægteskab med Rasmus Skovsgaards søster Karen Marie Rasmussen. Rasmus Skovsgaard blev boende på gården hos sin svoger og søster.

Hans Jørgen Poulsen lavede om på både heste- og kostald, lagde hårdt tag på Ladebygningerne, der var tækket med strå, satte en grundmuret side ind i staldladen til gårdsiden.
I foråret og forsommeren 1914 blev en Moseeng i Eskemosemarken (Flagmosen) fyldt op og gjort til pløjeland. Arbejdet blev udført af Arbmd Anders Jacob Andersen Lille Ubberud med bistand af Anders Skovsgaard, der jævnede Jorden og ordnede trillebrædderne.

År 1930 blev der bygget en træsvinestald.

Om Hans Jørgen Poulsen
Fra 1908 – 1914 var Hans Jørgen Poulsen formand for Holmstrup Andelsmejeri.
1914 blev han valgt til formand for Det gensidige fynske Udflytter – Brandassuranceselskab.
Fra 1913 – 1934 Formand for Sanderum Sogneraad.

Anders Rasmussen Skovsgaard afgik ved døden den 1. februar 1927 i en alder af lidt over 89 år. Hustruen Marie Kam Larsdatter døde den 12. april 1923, også lidt over 89 år.
Fra 1. april 1935 bortforpagtede Hans Jørgen Poulsen gården til sin ældste søn Christian Skovsgaard og tog Ophold i Odense, da han fra 1. Januar s.A. var udnævnt til Direktør i Fyns Stifts Sparekasse. Den yngste Søn Alfred Skovsgaard Poulsen er forpagter på en gård i Tørresø, som Hans Jørgen Poulsen købte i 1935